Välkommen till Svenska leonbergerklubben

   START  KLUBBINFO  UPPFöDNING  MEDLEM  LEONBERGER  HÄLSA  MENTALITET  UTST�LLNING  WORKING LEOS  LäNKAR  

HÄLSA - Broschyren

Information gällande blodprovstagning för cancerforskning på leonberger

 
                                                                                          
Forskningsprojekt för Leonbergern i samarbete med SLU och UU

 

Bakgrund
Inom “Hundgenetikgruppen” som är en sammanslutning av forskare vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala forskas det för att förstå mer om ärftliga sjukdomar hos hund. Ett av projekten man arbetar med rör skelettcancer (osteosarkom) där flera olika raser studeras. Forskargruppen i Uppsala arbetar i nära samarbete med hundforskare på Broad Institute i USA och för skelettcancer har hittills mest amerikanska hundar studerats. Studien utökas nu till att omfatta flera raser och nästa ras de vill inkludera är Leonbergern. Forskarna har redan samlat in prover från amerikanska Leonberger men vill gärna bjuda in även svenska hundar i studien.
 
Forskargruppen studerar också andra sjukdomar hos hundar inklusive cancerformer som mastcellstumörer, hemangiosarkom, juvertumörer och lymfom.
 
För leonberger är huvudfokus att studera skelettcancer men Hundgenetikgruppen välkomnar prover från alla hundar med diagnosticerad cancer/tumördiagnos för framtida studier. Alla cancerformer kommer dock inte studeras på en gång utan man tar en diagnos i taget.
 
Om forskningen
För genetiska studier, dvs för att kunna hitta de arvsanlag som ökar risken för skelettcancer och övriga former av cancer behövs blodprover från hundar som insjuknat och också blodprover från friska hundar. Åldern för att en hund ska kunna användas för "frisk kontroll" i genetiska studier varierar mellan olika raser och beroende på vilken sjukdom man studerar. De friska hundarna ska vara äldre än den ålder då sjukdomen man studerar brukar visa sig, detta för att man ska vara rimligt säker på att hunden inte kommer att bli sjuk. Ju äldre, desto bättre!
De friska hundarna ska vara äldre än den ålder då sjukdomen man studerar brukar visa sig, detta för att man ska vara rimligt säker på att hunden inte kommer att bli sjuk. Ju äldre, desto bättre! För att studera skelettcancer hos Leonbergern tar man tills vidare emot prover från friska hundar som är sex år och äldre. Alla hundar som lämnar blodprov till studien kommer att följas upp om några år genom att forskarna kontaktar ägaren och frågar om hunden fortfarande är cancerfri. Skulle det vara så att hunden utvecklat cancer så är den informationen mycket viktig för studien.
 
För att få tillförlitliga resultat av forskningen gäller det att rekrytera tillräckligt många hundar till studien. När forskarna samlat in material stort nog, jämför de alla arvsanlag mellan hundar med skelettcancer och med friska hundar för att hitta positioner där de två grupperna skiljer sig åt och sedan detaljstuderas dessa positioner för att förstå exakt vilket genetiskt anlag det handlar om och hur detta påverkar funktionen i kroppen. Genom att studera de riskanlag som identifieras förstås sjukdomen bättre.
 
 
Informationen måste nå fram
För att få in blodprover från hundar med cancer så är det förstås viktigt att hundägarna blir medvetna om studien. Därför behövs ett samarbete mellan forskare, klubben och uppfödare.
För att samla in blod från äldre friska leonberger kommer klubben att bjuda in SLU för provtagning på större utställningar, vid eventuella föreläsningar och sammankomster .Information kommer gå ut via hemsidan, tidningen och i kommunikation till uppfödarna.
 
 
Prover från sjuka och friska hundar
Om en hundägare vill lämna ett blodprov från en hund som diagnosticerats med cancer/tumör (alla typer) eller från en frisk hund som är sex år eller äldre, så kan man passa på när man ändå gör ett besök hos veterinären. Man tar då med sig blodprovsinstruktion till veterinären och ett så kallat medgivaravtal som ägaren och veterinären fyller i. Medgivaravtalet märks med projektnamn ”osteosarkom” och skickas med provet till hundbiobanken vid SLU. Veterinären kan fakturera SLU för blodprovskostnaden (se blodprovsinstruktion). I samband med blodprovet vill forskarna också att man fyller i en hälsoblankett med frågor om några vanliga sjukdomar. Detta för att provet ska kunna användas så brett som möjligt och inte bara för att studera skelettcancer. När tillfälle ges kan man då studera arvsanlag även för dessa sjukdomar. De sjukdomar det kan komma att röra sig om i framtiden är t.ex. andra cancerformer än skelettcancer, hjärtsjukdomar och livmoderinflammation.
 
För hundar som har diagnosticerats med cancer/tumördiagnos och lämnar blod till studien så behöver forskarna veta så mycket som möjligt om tumören. Det enda du som hundägare behöver göra är att tillåta att Hundgenetikgruppen kontaktar din veterinär för att få information om undersökningsresultat eller en kopia av veterinärjournalen.
 
Vävnadsprover
Det finns också ett stort behov av vävnadsprover (för skelettcancer tumörvävnad och normalt ben) för att förstå hur riskanlag påverkar tumörutvecklingen . Man kan ta sådana vävnadsprover i samband med att en hund opereras eller i samband med avlivning. Det görs inga ingrepp som ger hunden extra obehag. Hundägare som är villiga att donera vävnad till forskningen kan kontakta forskarna för mer information. Mer information om detta kommer snart.
 
Vad händer med blodprovet som lämnas?
När blodprovet anländer till SLU:s hundbiobank renar de sedan fram DNA, serum och om möjligt RNA. Detta lagras sedan för framtida studier. Det finns pågående projekt för andra raser där resultaten kan vara till nytta även för Leonbergern. Skelettcancerstudien är orsaken till att insamlingen startas i dagsläget och det är viktigt att förstå att studien inte kan påbörjas förrän ett visst antal prover kommit in. När man skriver under medgivaravtalet till biobanken så medger man "forskning" dvs ingen specifik sjukdom. Självklart kan man be att få provet tillbakadraget från biobanken om man av någon anledning skulle vilja det.
 
Kostnader
Alla blodprover som tas i samband med utställningar och vid sammankomster är helt kostnadfria för både klubben och hundägaren. Informationsspridningen kommer ske via tidningen, websidan och via mejl så klubbens ekonomi ej belastas. Blodprover från hundar med diagnosticerad cancer/tumör samt friska äldre hundar som tas i samband med veterinärbesök för annat ändamål, kan veterinären fakturera direkt till SLU (300 kr) och bör ej innebära merkostnad för hundägaren. Notera att poliklinikavgiften ej ersätts varför det är viktigt att lämna provet när man är på besök till veterinär i annat ärende. Längre fram kommer vi att uppdatera med information angående vävnadsprovstagningar.
 
När ser man effekt av forskningen?
Forskning tar jättelång tid, flera år. Ju fortare vi kan samla in prover från riktigt gamla cancerfria hundar och cancersjuka hundar i alla åldrar desto fortare kan projektet ta fart. Det kommer ändå att dröja mycket länge innan man ser resultat. Det som är positivt är att skelettcancerprojektet pågått en längre tid för andra raser, och intressanta resultat för de raserna kommer att utvärderas för att se om de resultaten också har betydelse för Leonbergern.
Målet med forskningen är att bättre förstå hur skelettcancer uppkommer. När man hittat anlag som ökar risken för skelettcancer i olika raser utvärderas om anlagen skiljer sig åt mellan raserna. Inom enskilda raser undersöker man också om anlagen skiljer sig mellan unga och gamla cancerfall eller mellan svenska och amerikanska hundar. Skelettcancer är precis som all annan cancer en komplex sjukdom som påverkas av olika anlag i samverkan med miljöfaktorer och att bota cancer är ingen lätt uppgift Förhoppningen är att ökad kunskap leder till nya, bättre behandlingar. För Leonbergerrasen är det värdefullt att veta om det är olika anlag som ligger bakom cancer hos unga och äldre individer. Denna information kan i så fall användas i avelsarbetet. Syftet är förstås att på sikt göra rasen friskare och mer långlivad.
 
Mer information:
 
Vill du veta mer om cancer och Osteosarkom? – Läs mer på Center of Clinical ComparativeOncology www.c3o.se
 
Vill du veta mer om forskning i hundgenetikgruppen?-Läs mer på http://hunddna.slu.se
 
 
Kontakter:
 
Projektansvarig SLU/UU, Emma Ivansson: emma.ivansson@imbim.uu.se
Avel & Hälsa SLBK, Maria Andersson: maria.slbk@hotmail.com
Meny pil

tom tom tom
  Svenska Leonbergerklubben
Kontakta SLBK »

Medlemsbutik »
Bli medlem »

För uppfödare Avel
Avel »
Valphänvisning »
Hanhundslistan »
För besökare
Hitta valp »
Leonberger info »
Lokalombud »